Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau Arquitectura Tècnica i Edificació 
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dona dret: Arquitecte/a tècnic/a (ORDEN ECI/3855/2007)

El grau en Arquitectura Tècnica / Arquitectura Tècnica i Edificació s'estructura en els següents mòduls:

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 69
Matèries obligatòries (B) 117
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 15
Treball fi de grau 15
TOTAL CRÈDITS 240

 

Guia Docent

 

PRIMER CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101402 Física FB 1 9
101400 Càlcul i Estadística FB 1 7.5
101403 Expressió Gràfica 1 FB 1 6
101409 Informàtica FB 1 6
101405 Materials 1 FB 2 7.5
101401 Àlgebra Lineal FB 2 6
101404 Expressió Gràfica 2 B 2 6
101406 Instal·lacions 1 FB 2 6
101414 Història de la Construcció FB 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101412 Materials 2 B 1 9
101419 Instal·lacions 2 B 1 6
101416 Estructures 1 B 1 6
101410 Expressió Gràfica 3 B 1 6
101422 Equips d'Obra, Instal·lacions i Mitjans Auxiliars B 1 6
101413 Sistemes i Tipologies de la Construcció B 2 6
101408 Legislació i Gestió Urbanística FB 2 7.5
101417 Estructures 2 B 2 6
101407 Economia i Empresa FB 2 7.5

 

TERCER CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101418 Estructures 3 B 1 6
101421 Planificació, Programació i Control B 1 6
101424 Control de Qualitat i Normativa B 1 6
101411 Topografia i Replantejaments B 1 6
101425 Pressupostos i Amidaments B 1 6
101420 Organització d'Obres B 2 6
101426 Peritatges i Valoracions B 2 6
101423 Seguretat i Salut B 2 9
101415 Patologia i Diagnosi B 2 6
101434 Activitats d'universitat
(Matèria Transversal)
O 2 3

 

QUART CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
101438 Pràctiques tutelades B 1 15
  Optativa 1 O 1 6
  Optativa 2 O 1 6
  Optativa 3 O 1 6
101439 Treball Final de Grau B 2 15
101427 Oficina Tècnica B 2 9
101434 Activitats d'universitat
(Matèria Transversal)
O 2 3

 

Optatives / Itineraris

Es poden cursar dos itineraris d'especialització associats al mòdul d'optativitat, concretament en les temàtiques de Disseny d'Interiors (18 ECTS) i Construcció Sostenible (18 ECTS).

Itinerari de disseny

Itinerari construcció sostenible

Projectes en empresa (Formació DUAL)

Mobilitat

 

En el següent enllaç es pot consultar l'Oferta docent

Altra informació acadèmica

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau.

Avaluació curricular

L’avaluació curricular té com a objetiu determinar si un estudiant ha adquirit globalment els coneixements necessaris per superar cadascun dels blocs curriculars (bloc d'inici i bloc de finalització) i si podrà acabar els estudis en un temps raonable. En aquest enllaç podeu consultar la normativa així com els resultats de l'avaluació curricular.